Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Inhoud

esco verheugt zich over uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor onze onderneming en producten. De website wordt geëxploiteerd door esco; alle rechten op of voortvloeiende uit de website berusten bij esco.

De inhouden van onze pagina's zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Uiteraard doen we ons best om ze steeds op de nieuwste stand te houden; esco is echter niet verplicht om de website te actualiseren.

Alle via de website gepubliceerde productinformatie of andere informatie wordt door esco naar beste vermogen ter beschikking gesteld. Al deze informatie ontslaat de gebruiker echter niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om de geschiktheid van het product voor het gewenste gebruik te toetsen en evenmin van zijn verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing ervan. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de op onze website geboden informatie aanvaarden wij geen garantie en geen aansprakelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor om onze website, de Algemene gebruiksvoorwaarden en alle andere op onze website gepubliceerde informatie zonder voorafgaande waarschuwing te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen of de exploitatie van de website te beëindigen.

Omwille van de betere leesbaarheid van onze website beperken we ons principieel tot de mannelijke vorm van woorden, bijv. 'medewerker'. Natuurlijk geldt al onze informatie, met name met betrekking tot een carrière bij esco, zowel voor vrouwelijke als mannelijke personen. Daarom worden geslachtsneutrale formuleringen gehanteerd.

2. Copyright, merken en logo's

De website, inhoud en structuur zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, foto's, grafieken, geluids-, video- of animatiebestanden mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van esco verveelvoudigd, veranderd of op enigerlei andere wijze gebruikt worden.

De op deze website gebruikte merken en logo's zijn beschermd. Het is niet toegestaan om deze merken en logo's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van esco te gebruiken.

3. Websites van externe aanbieders

Onze website bevat links naar andere sites op internet, die wij op het tijdstip van linken naar beste vermogen geselecteerd hebben en die wij serieus achten. Op de verdere vormgeving ervan hebben wij echter geen invloed. Wij distantiëren ons van de doorgelinkte website en van de inhoud ervan. Het gebruik van hyperlinks naar externe websites is voor eigen risico van de gebruiker. esco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid en inhoud van externe websites.

4. Gegevensbescherming, veiligheid en verzameling of verwerking van persoonlijke gegevens

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijk punt waar wij bij onze zakelijke betrekkingen rekening mee houden. Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze website verzameld worden, in overeenstemming met de in Duitsland geldende wettelijke bepalingen.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. Google Analytics ('Google') gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden en helpen te analyseren hoe u onze website gebruikt.

De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op een server in de USA. Google zal deze informatie gebruiken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor esco op te stellen en om andere diensten aan te bieden in verband met het website- en internetgebruik. Tevens mag Google deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval in verbinding brengen met andere gegevens van Google.

U kunt de installatie van cookies verhinderen door uw browsersoftware hierop in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

Tegen het verzamelen en gebruik van uw IP-adres door Google Analytics kunt op elk gewenst moment bezwaar aantekenen. Dit bezwaar blijft ook in de toekomst gelden. Voor meer informatie kunt u terecht op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics gebruik maakt van de code 'gat._anonymizeIp();' om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen.

Bovendien worden persoonlijke gegevens slechts dan opgeslagen wanneer u deze zelf verstrekt, bijv. in het kader van een sollicitatie of bij het invullen van ons contactformulier en de eventueel hieruit voortvloeiende zakelijke relatie. esco maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

5. Toepasselijk recht

Op alle vorderingen die voortkomen uit de website of het gebruik daarvan is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

Naar boven