Locatie Harlingen
Nederland

Inspraak met betrekking tot het Milieueffectrapport (MER): "Milieueffecten continuering van de zoutwinning in Noord-West Fryslân"

De Minister van Economische Zaken maakt, als coördinerend bevoegd gezag mede namens de Provincie Fryslân en de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Menaldumadeel en Het Bildt, bekend, dat Frisia Zout B.V., kantoor houdende te aan de Lange Lijnbaan 15, te Harlingen, op 12-07-2010, heeft ingediend het Milieueffectrapport (MER): "Milieueffecten continuering van de zoutwinning in Noord-West Fryslân".

Vergunningaanvragen voor daartoe benodigde inrichtingen worden in een later stadium ingediend.

Frisia Zout B.V. heeft het voornemen om in de toekomst zout te gaan winnen in nieuwe gebieden, gelegen in de Waddenzee en ten oosten van het gebied van de huidige winningsvergunning Barradeel II.

Voor beide gebieden zijn winningsvergunningen aangevraagd. Verlening van deze winningsvergunningen is aangehouden totdat meer duidelijkheid is verkregen over de gevolgen van zoutwinning in beide gebieden. Het MER is mede opgesteld om deze duidelijkheid te verschaffen.

Het MER is zodanig uitgevoerd dat het zowel dient als BesluitMER, ten behoeve van besluitvorming over vergunningaanvragen voor de op te richten inrichtingen, en als PlanMER, ten behoeve van besluitvorming in het kader van de Wet ruimtelijke ordening.

Het MER is beoordeeld en is getoetst aan de vastgestelde richtlijnen en de conform de Wet milieubeheer geldende regels en wordt geschikt geacht om in procedure te brengen.

Doel van de voorgenomen activiteit

Het op economisch, veilige en milieutechnisch verantwoorde wijze winnen van zout vanaf één of meer nog op te richten winningsinrichtingen.

Aard van de voorgenomen activiteit

Het oprichten van één of meer winningsinrichtingen, het uitvoeren van boringen, het leggen en aansluiten van een pijpleiding naar de bestaande inrichting te Harlingen.

Op de nieuwe winningsinrichtingen zal alleen pekelwinning plaatsvinden, gewonnen pekel zal via een pijpleiding worden getransporteerd naar de bestaande zoutverwerkingslocatie te Harlingen.

Plaats van de voorgenomen activiteit

Winningsgebied Havenmond is gelegen ten westen van Harlingen in de Waddenzee.

Winningsgebied Oost is gelegen ten noorden van Franeker en Dronrijp, rond Berlikum en Sint Annaparochie binnen de gemeentegrenzen van Franekeradeel, Het Bildt en Menaldumadeel.

Beide winningsgebieden zijn gelegen in Provincie Fryslân.

Informatie ten behoeve van de inspraak

Het MER, de vergunningaanvraag en de andere relevante stukken (startnotitie, adviezen, inspraakreacties en richtlijnen) zullen vanaf 26-08-2010 ter inzage liggen op de volgende adressen:

  • gemeente Franekeradeel, Harlingerweg 18, te Franeker;
  • gemeente Het Bildt, Van Harenstraat 47, te St. Annaparochie;
  • gemeente Menaldumadeel, Dyksterbuorren 16, te Menaam;
  • gemeente Harlingen, De Groenlandvaarder, Voorstraat 35 te Harlingen;
  • provincie Fryslân, Snekertrekweg 1, te Leeuwarden.

Een samenvatting van het MER kan worden aangevraagd bij:

Frisia Zout B.V.
Contactpersoon: D. van Tuinen (tel. 0517 - 492439)
Lange Lijnbaan 15
8861 NW HARLINGEN

Inspraak

Iedereen heeft de gelegenheid om, tot en met 07-10-2010, schriftelijk opmerkingen, dan wel bedenkingen ten aanzien van het MER in te dienen bij:

Ministerie van Economische Zaken
DG Energie, Telecom en Markten
Directie Energiemarkt
Contactpersoon: ing. M. Mezger (tel. 070 - 3797999)
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG

Bij het indienen van opmerkingen en/of bedenkingen dient duidelijk te worden aangegeven waarop deze betrekking hebben. Persoonlijke gegevens van de insprekers worden desgewenst niet bekend gemaakt.