esco Ondernemingsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Wij streven er naar om op basis van onze wetenschappelijke, technische en commerciële kennis en ervaring onze leidende positie op de Europese markt verder uit te breiden en te versterken.

Zout is onze hoofdactiviteit, waarin wij investeren en die wij continu verder blijven ontwikkelen.

Op basis van de geldende wettelijke voorschriften en rekening houdende met de maatschappelijke belangen en het milieu worden op verantwoorde wijze zoutproducten en diensten van uitstekende kwaliteit zodanig aangeboden dat dit leidt tot een blijvend toenemend voordeel voor onze klanten, aandeelhouders en medewerkers.

De kwaliteit van onze producten en diensten evenals de productveiligheid en de consumentenbescherming, met name bij producten voor toepassing binnen de farmaceutische industrie, de levensmiddelen- en diervoedersector, hebben prioriteit.

Onze processen worden gecontroleerd en beoordeeld; ze zijn erop gericht om de kwaliteit van onze producten en processen veilig te stellen en om ons kwaliteitsmanagementsysteem voortdurend te verbeteren.

De directie bevestigt

 • dat zij een efficiënte kwaliteitsborging heeft ingevoerd en handhaaft en dat zij deze beslist noodzakelijk acht om de productveiligheid voor mens, dier en milieu nu en in de toekomst te kunnen waarborgen,
 • actief ervoor te zorgen dat de productieomstandigheden binnen het bedrijf, waarover zij de leiding heeft, te allen tijde voldoen aan de wettelijke vereisten en normen voor zout in de diverse toepassingsgebieden,
 • dat zij zich bewust is van het feit dat een zorgvuldige kwaliteitsborging beslist noodzakelijk is om schadelijke gevolgen voor de afnemers en de andere betrokkenen in de productie- en handelsketen te kunnen uitsluiten,
 • dat zij zich verantwoordelijk acht voor een optimale opzet en uitvoering van het kwaliteitsmanagementsysteem en dat daarom binnen de onderneming wordt voldaan aan de voorwaarden voor een optimale uitvoering van de hiervoor noodzakelijke maatregelen en hoge prioriteit wordt toegekend aan het kwaliteitsbewustzijn van alle medewerkers van de onderneming.

Energiebeleid

De directie is zich bewust van het feit dat alle activiteiten, die te maken hebben met de ontwikkeling, productie en verkoop van de producten, direct of indirect van invloed zijn op het verbruik van energie en natuurlijke bronnen. Sinds vele jaren heeft esco daarom grote investeringen doorgevoerd in het belang van een efficiëntere benutting van de energie en realisering van energiebesparingen, evenals investeringen die noodzakelijk zijn om aan de wettelijke en overheidsvoorschriften te kunnen voldoen.

Energiebesparing is niet alleen een belangrijke taak van onze onderneming, maar is tevens een zaak van eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Daarom worden als basis voor een continue verbetering onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

 • Wij houden ons aan de wettelijke en overheidsvoorschriften als minimumvereisten.
 • Wij achten ons zelf verplicht om met de natuurlijke bronnen zuinig en behoedzaam om te gaan, dit geldt met name voor het gebruik van grondstoffen en energie. Daarom worden onze processen geanalyseerd en verbeterd voor wat betreft de gevolgen hiervan op het milieu.
 • De verbetering van het energetisch vermogen c.q. van de energie-efficiëntie moet stapsgewijs worden gerealiseerd met behulp van geschikte bedrijfseconomische technologieën.
 • Zuinige omgang met natuurlijke bronnen en energiebesparingen behoort tot de taak van al onze medewerkers. Door informatie te verstrekken over speciale maatregelen, die door ons bedrijf worden getroffen, stimuleren wij onze medewerkers bij de door hen uit te voeren werkzaamheden tot energiezuinig denken en handelen op hun directe werkplek.
 • Wij betrekken onze leveranciers en dienstverleners bij ons streven naar een betere energie-efficiëntie.
 • In het kader van een continue verbetering van de energie-efficiëntie wordt gebruik gemaakt van concrete energiedoelstellingen, die actueel worden gedefinieerd en waarvan de daadwerkelijke, effectieve realisatie door de directie wordt beoordeeld.
 • Om de doelstellingen te bereiken, wordt alle vereiste informatie ter beschikking gesteld en worden de noodzakelijke personeels- en financiële middelen veiliggesteld.

De directie is overtuigd dat het consequent in praktijk brengen van het energiebeleid een belangrijke bijdrage levert tot het succes van de onderneming. Zij beoordeelt regelmatig de actualiteit van het energiebeleid en zorgt indien nodig voor aanpassing van het energiebeleid aan gewijzigde randvoorwaarden.

Milieubeleid

Wij streven ernaar om met onze activiteiten duurzaam goede resultaten te bereiken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is verantwoord handelen, afgestemd op een duurzame, toekomstvriendelijke ontwikkeling. Hierbij is de taak om in een continu leerproces de juiste balans te vinden tussen de economische, ecologische en sociale behoeftes van de huidige maatschappij, zonder daardoor de ontwikkelingskansen van de toekomstige generaties nadelig te beïnvloeden.

Wij willen vasthouden aan dit uitgangspunt omdat alleen de realisatie van duurzaam voordeel voor de maatschappij een waarborg kan zijn voor het langdurig voortbestaan van onze onderneming.

Deze basisdoelstellingen willen wij bereiken door een voortdurende verbetering van de producten en dienstverlening, van de veiligheid van onze installaties en van de bescherming van het milieu en de gezondheid van onze medewerkers op hun werkplek. Hierbij zorgen onze managementsystemen voor veiligheid, milieu en kwaliteit ervoor dat de arbeidsprocessen zorgvuldig worden gepland, deskundig worden uitgevoerd, regelmatig worden gecontroleerd en dat afwijkingen consequent worden gecorrigeerd.

Alle medewerkers zijn verplicht om zich te allen tijde te houden aan de wettelijke voorschriften en aan de bedrijfsvoorschriften.

Daartoe behoren met name:

 • rekening houden met aspecten van product- en arbeidsveiligheid en van milieuveiligheid tijdens productie, opslag, transport, verkoop en gebruik van onze producten;
 • minimaliseren van de belastingen voor het milieu door zuinig gebruik van natuurlijke bronnen;
 • voeren van een open publieke dialoog over de relevante milieueffecten van onze bedrijfsactiviteit.

Alle medewerkers zijn verplicht om bij hun werkzaamheden te voldoen aan de voorschriften van ons milieubeleid. Ons milieubeleid wordt continu op volledigheid en juistheid gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Naar boven