Podniková politika společnosti esco

Politika kvality

Na základě našich vědeckých, technických a obchodních znalostí a zkušeností usilujeme o další rozvoj naší vedoucí pozice na evropském trhu.

Sůl je náš klíčový obchodní artikl, do nějž investujeme a který budeme dále rozvíjet. Na základě platných zákonných ustanovení a respektování zájmů společnosti a s ohledem na životní prostředí vyrábíme s největší zodpovědností produkty ze soli a poskytujeme služby nejvyšší kvality tak, aby z nich naši zákazníci, vlastníci podílů a zaměstnanci měli trvale stoupající užitek.

Kvalita našich výrobků a služeb, stejně tak jako bezpečnost výrobků a ochrana spotřebitele stojí v popředí, především u výrobků pro oblasti použití ve farmacii, potravinářství a krmivářství. Naše procesy se kontrolují a vyhodnocují; zaměřujeme se na zajištění kvality našich výrobků a procesů a neustálé zlepšování systému řízení kvality.

Vedení společnosti esco potvrzuje, že

 • zavedlo a správně dodržuje adekvátní zajištění kvality, které považuje za nepostradatelné pro to, aby mohlo nyní i v budoucnosti dodržovat bezpečnost výrobků pro lidi, zvířata a životní prostředí;
 • se aktivně stará o to, aby výrobní podmínky společnosti, která je pod jejím vedením, vždy splňovaly zákonné a normativní požadavky pro sůl v různých oblastech použití;
 • si je vědomo skutečnosti, že pečlivé zajištění kvality je bezpodmínečně nutné pro vyloučení negativních dopadů pro odběratele a další stupně výroby, příp. obchodu;
 • má zodpovědnost za optimální zavedení a realizaci systému řízení kvality tím, že v rámci společnosti vytvoří předpoklady pro optimální realizaci k tomu potřebných opatření a tím, že se u všech zaměstnanců společnosti vybuduje vysoká priorita uvědomění si kvality.

 

Politika energetiky

Vedení společnosti si je vědomé toho, že veškeré aktivity, které jsou spojeny s vývojem, výrobou a prodejem výrobků, mají přímo nebo nepřímo vliv na spotřebu energie a zdrojů. Už mnoho let proto provádí společnost esco rozsáhlé investice pro efektivnější využívání energie a úsporu energie a pro dodržování zákonných předpisů. Šetření energie není jen důležitým úkolem naší společnosti, ale zároveň i výzvou k vlastní iniciativě a zodpovědnosti.

 

Proto jako základ pro kontinuální zlepšování platí následující principy:

 • Dodržujeme zákonné předpisy a nařízení jako minimální standard.
 • Zavazujeme se zacházet s přírodními zdroji úsporně a šetrně, obzvláště při využívání surovin a energie. Za tímto účelem se analyzují a zlepšují procesy, pokud jde o jejich vlivy na životní prostředí.
 • Zlepšení energetického výkonu, příp. energetické efektivnosti se má dosáhnout postupně pomocí vhodných hospodárných technologií.
 • Šetření zdrojů a úspora energie je věcí všech našich zaměstnanců. Pomocí informací o speciálních opatřeních naší společnosti je motivujeme v rámci jejich činností k takovému myšlení a jednání, aby na svých pracovištích dosahovali úsporu energie.
 • Do našich snah o vylepšenou energetickou efektivitu zapojujeme i naše dodavatele a poskytovatele služeb.
 • K dosažení neustálého zlepšování energetické efektivity slouží konkrétní energetické cíle, které se stanovují vždy aktuálně a jejichž účinnou realizaci hodnotí vedení společnosti.
 • K dosažení vytyčených cílů poskytujeme veškeré potřebné informace a zajišťujeme potřebné personální a finanční zdroje.

Vedení společnosti je přesvědčeno o tom, že důsledné prosazování energetické politiky má podstatný přínos pro úspěch společnosti. Vedení společnosti hodnotí v pravidelných intervalech energetickou politiku s ohledem na aktuálnost a v případě potřeby podněcuje přizpůsobení se změněným rámcovým podmínkám.

 

Environmentální politika

Našimi aktivitami chceme trvale dosáhovat přiměřené zisky. Podstatným předpokladem k tomu je zodpovědné jednání, které se řídí vzorem trvale udržitelného rozvoje.

Přitom se v kontinuálním procesu učení musí najít rovnováha mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními potřebami dnešní společnosti, aniž by se přitom ohrozily šance na rozvoj pro budoucí generace. Chceme sledovat tuto základní myšlenku, protože jen poskytnutí trvalého užitku pro společnost dlouhodobě zajistí existenci naší společnosti.

Abychom dosáhli tyto základní cíle, usilujeme o soustavné zlepšování výrobků a služeb, o bezpečnost zařízení, jakož i ochranu životního prostředí a zdraví našich zaměstnanců na pracovišti. Přitom zabezpečují naše systémy řízení bezpečnosti, životního prostředí a kvality, aby se pracovní procesy pečlivě plánovaly, odborně vykonávaly, pravidelně kontrolovaly a odchylky aby se důsledně korigovaly.

Všichni pracovníci jsou povinni vždy dodržovat zákonné a podnikové předpisy. K tomu patří především:

 • zohlednění aspektů bezpečnosti výrobků a práce, a stejně tak i ochrany životního prostředí při výrobě, skladování, přepravě, prodeji a používání našich výrobků;
 • minimalizace zatížení životního prostředí prostřednictvím šetrného používání zdrojů;
 • vedení otevřeného dialogu s veřejností o relevantních vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí.

Environmentální politika je závazným základem jednání pro všechny zaměstnance. Je ustavičně kontrolována ohledně její přiměřenosti a v případě potřeby se upravuje. 

 

 

nahoru